10 Azs 29/2015-27

USNE SEN Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobce: I. R., proti žalované: Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, proti rozhodnutí žalované ze dne 15. 10. 2014, čj. CPR-10281-5/ČJ-2014-930310-V231, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2015, čj. 44 A 66/2014-26,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal proti rozsudku krajského soudu označeného v záhlaví kasační stížnost. Společně s kasační stížností podal stěžovatel také žádost o ustanovení advokáta. Nejvyšší správní soud tuto žádost z důvodů uvedených v usnesení ze dne 1. 4. 2015, čj.-23, zamítl. Stejným usnesením (výrok II.) stěžovatele vyzval ke splnění podmínky dle § 105 odst. 2 s. ř. s., tj. aby doložil, že je v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, nebo že sám dosáhl vysokoškolského právnického vzdělání vyžadovaného pro výkon advokacie. K tomu mu stanovil lhůtu dvou týdnů. Současně stěžovatele poučil o důsledcích nesplnění výzvy. Usnesení bylo stěžovateli prokazatelně doručeno dne 3. 4. 2015 vhozením do schránky; lhůta k doložení splnění uvedené podmínky marně uplynula dne 17. 4. 2015.

[2] Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě nedoložil splnění podmínky zastoupení v řízení o kasační stížnosti podle § 105 odst. 2 s. ř. s., ať už doložením plné moci advokátu nebo dokladem o vlastním vysokoškolském právnickém vzdělání, v řízení nelze pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatele odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[3] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, protože kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. dubna 2015

Zdeněk Kühn předseda senátu