10 Azs 257/2014-15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci žalobce: A. D., zast. JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem Karlovo nám. 287/18, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 12. 2012, čj. MV-74473-10/OAM-2012, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 8. 2014, čj. 32 A 13/2013-30,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] V záhlaví označeným rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, Přijímací středisko cizinců, ze dne 12. 6. 2012, čj. CPR-4443/ČJ-2012-004025-SV, jímž bylo žalobci uloženo správní vyhoštění spolu se zákazem vstupu na území členských států Evropské unie po dobu dvou let. Žalobu proti rozhodnutí žalovaného Krajský soud v Brně (dále jen krajský soud ) v záhlaví uvedeným rozsudkem zamítl.

[2] Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal proti tomuto rozsudku ke krajskému soudu blanketní kasační stížnost, již krajský soud předložil spolu s přípisem ze dne 31. 10. 2014 a soudním spisem Nejvyššímu správnímu soudu.

[3] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 4. 12. 2014, čj.-10, stěžovatele vyzval k doplnění důvodů a petitu jím podané kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce. Stěžovatel byl zároveň poučen o následcích nevyhovění této výzvě.

[4] Stěžovatel na tuto výzvu nereagoval.

[5] Dle § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), [p]ředseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

[6] Shora citované usnesení čj.-10 bylo zástupkyni stěžovatele doručeno dne 5. 12. 2014; lhůta pro odstranění vad kasační stížnosti tudíž marně uplynula dnem 5. 1. 2015. Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady kasační stížnosti neodstranil, čehož důsledkem je,

že v řízení nelze pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost dle § 37 odst. 5 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., odmítl.

[7] Výrok o náhradě nákladů řízení se při odmítnutí kasační stížnosti opírá o § 60 odst. 3 větu první s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. ledna 2015

Daniela Zemanová předsedkyně senátu