10 Azs 254/2014-60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobce: D. L., zast. Mgr. Bc. Filipem Schmidtem, LL.M., advokátem se sídlem Čihákova 871/15, Praha 9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 11. 2013, čj. OAM-118/ZA-ZA06-ZA04-2012, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 10. 2014, čj. 29 Az 23/2013-62,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému zástupci stěžovatele Mgr. Bc. Filipu Schmidtovi, LL.M., advokátovi, s e p ř i z n á v á odměna a náhrada hotových výdajů ve výši 8228 Kč, která bude proplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Rozhodnutím ze dne 11. 11. 2013, čj. OAM-118/ZA-ZA06-ZA04-2012, Ministerstvo vnitra rozhodlo o neudělení mezinárodní ochrany žalobci dle § 12, § 13, § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a zároveň mu udělilo doplňkovou ochranu dle § 14a téhož zákona. Krajský soud v Hradci Králové (dále jen krajský soud ) žalobu proti tomuto rozhodnutí v záhlaví označeným rozsudkem zamítl; zamítavý rozsudek byl žalobci doručen ve čtvrtek dne 6. 11. 2014 (doručenka na č. l. 73 spisu krajského soudu).

[2] Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal proti tomuto rozsudku prostřednictvím datové schránky dne 21. 11. 2014 blanketní kasační stížnost (stejného dne předal stejnopis kasační stížnost i poštovní přepravě). Součástí kasační stížnosti byl i návrh na ustanovení zástupce, jemuž Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 3. 12. 2014, čj.-36, vyhověl.

[3] Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. O tom byl stěžovatel krajským soudem v písemném vyhotovení napadeného rozsudku řádně poučen. Dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. nestanoví-li zákon jinak, soud usnesením návrh odmítne, jestliže byl podán předčasně nebo opožděně. Podle § 120 s. ř. s. není-li v ustanoveních dílů 1 a 2 stanoveno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části třetí hlavy I.

[4] Nejvyšší správní soud dle citovaných zákonných ustanovení kasační stížnost odmítl, neboť ze spisu krajského soudu zjistil, že ji stěžovatel podal opožděně; lhůta k jejímu podání, jejíž zmeškání nemůže být prominuto (§ 106 odst. 2 věta poslední s. ř. s.), marně uplynula ve čtvrtek 20. 11. 2014.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení se při odmítnutí kasační stížnosti opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.

[6] Ustanovenému advokátovi se dle § 35 odst. 8 s. ř. s. s přihlédnutím k § 7 bodu 5., § 9 odst. 4 písm. d), § 11 odst. 1 písm. b) a d) a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, přiznává odměna za zastupování 2krát 3100 Kč za dva úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení a sepis doplnění kasační stížnosti) a paušální náhrada hotových výdajů 2krát 300 Kč, celkem částka 6800 Kč. Vzhledem k tomu, že advokát je plátcem daně z přidané hodnoty, Nejvyšší správní soud přiznanou odměnu navýšil o sazbu této daně ve výši 21 % na výslednou částku 8228 Kč, která bude proplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. dubna 2015

Zdeněk Kühn předseda senátu