10 Azs 223/2017-22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: I. S., zast. Mgr. Zdeňkem Stránským, advokátem se sídlem Osadní 324/12, Praha 7, proti žalované: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, se sídlem Kaplanova 2055/4, Praha 4, proti rozhodnutí žalované ze dne 17. 4. 2017, čj. KRPA 139850-13/ČJ-2017-000022, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 5. 2017, čj. 2 A 52/2017-20,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud obdržel dne 18. 7. 2017 kasační stížnost, kterou se žalobce (stěžovatel) domáhal zrušení rozsudku městského soudu uvedeného v záhlaví. Městský soud totiž zamítl stěžovatelovu žalobu proti rozhodnutí žalované o jeho zajištění.

NSS nejdříve ověřil, zda byla kasační stížnost podána včas. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. věty první musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle poslední věty téhož ustanovení nelze zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti prominout.

Z předloženého spisu městského soudu vyplývá, že napadené usnesení obdržel stěžovatel dne 21. 6. 2017 (středa, viz doručenka na č. l. 22 spisu městského soudu) prostřednictvím Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s., která jej zastupovala v řízení o žalobě. Lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti tak uplynula dne 7. 7. 2016 (pátek), neboť na dny 5. a 6. 7. 2017 připadl státní svátek. Stěžovatel však kasační stížnost zaslal prostřednictvím svého nového zástupce (Mgr. Zdeněk Stránský) teprve 18. 7. 2017, tedy po lhůtě stanovené zákonem, kterou nelze prominout. Podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán opožděně. Proto soud kasační stížnost odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 a 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. srpna 2017 Daniela Zemanová předsedkyně senátu