10 Azs 205/2015-36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci žalobce: N. K., zast. Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Opletalova 25, Praha 1, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, proti rozhodnutí žalované ze dne 1. 10. 2013, čj. MV-18481-5/SO/sen-2013, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 9. 2015, čj. 3 A 109/2013-36,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í část zaplaceného soudního poplatku ve výši 5000 Kč, která mu bude vrácena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení, a to k rukám jeho právního zástupce Mgr. Petra Václavka, advokáta.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 1. 10. 2013, čj. MV-18481-5/SO/sen-2013.

[2] Podáním ze dne 13. 10. 2015, označeným jako zpětvzetí kasační stížnosti , doručeným téhož dne Nejvyššímu správnímu soudu, vzal stěžovatel prostřednictvím svého zástupce kasační stížnost výslovně v celém rozsahu zpět.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 s. ř. s.). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

[6] Vzhledem k zastavení řízení rozhodl Nejvyšší správní soudu o vrácení soudního poplatku dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tak, že stěžovateli bude vrácen uhrazený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, tj. ve výši 4000 Kč.

[7] Stěžovatel kasační stížnost spojil s návrhem na přiznání odkladného účinku, o kterém Nejvyšší správní soud z povahy věci již nerozhodoval. Stěžovateli proto bude podle § 10 odst. 1 zákona o soudních poplatcích vrácen též zaplacený soudní poplatek za podaný návrh na přiznání odkladného účinku ve výši 1000 Kč.

[8] Stěžovateli bude celková částka 5000 Kč vrácena k rukám jeho zástupce Mgr. Petra Václavka, advokáta, a to do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. října 2015

Daniela Zemanová předsedkyně senátu