10 Azs 141/2017-38

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Michaely Bejčkové a Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: A. G., zast. Mgr. Tomášem Císařem, advokátem se sídlem Vinohradská 1233/22, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 1. 2017, čj. OAM-73/ZA-ZA12-P17-2016, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze, ze dne 27. 4. 2017, čj. 1 Az 8/2017-30,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á pro nepřijatelnost.

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalovaný rozhodnutím uvedeným v záhlaví neudělil žalobci žádnou z forem mezinárodní ochrany podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

[1] Žalobu proti tomuto rozhodnutí zamítl Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 27. 4. 2017. K námitce neurčitosti výroku žalovaného soud uvedl, že chybějící údaj o místě trvalého, resp. hlášeného pobytu cizince nepůsobí neurčitost výrokové části rozhodnutí. Námitku chybějícího kompetenčního ustanovení ve výroku soud nepovažoval za důvodnou, stejně tak i námitku, že v rozhodnutí žalovaného nejsou uvedena všechna relevantní ustanovení.

[2] K obavám žalobce, které podle něj odůvodňují udělení mezinárodní ochrany, soud uvedl, že na území Ukrajiny žalobci nehrozí vážná újma, která by ospravedlňovala její udělení. Tamější ozbrojený konflikt je izolován na východě Ukrajiny a v současné době jej nelze klasifikovat jako totální konflikt . Bydlištěm žalobce byla Dněpropetrovská oblast, což je stabilní oblast pod kontrolou vlády. Snaha vyhnout se nástupu vojenské služby není sama o sobě důvodem pro udělení azylu. Obava z uvěznění pro nenastoupení vojenské služby není důvodem pro udělení mezinárodní ochrany. K povolání záložníků do armády navíc v současné době nedochází. K námitce žalobce, že mu bylo zrušeno trvalé bydliště, soud uvedl, že zrušení trvalého bydliště nečiní z osoby uprchlíka.

[3] Na humanitární azyl dle § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, není nárok a žalovaný posoudil otázku udělení humanitárního azylu přezkoumatelným a dostatečným způsobem. Na žalobce se dle městského soudu nevztahuje ani doplňková ochrana dle § 14a a § 14b zákona o azylu, jeho bezpečnost při návratu do vlasti nebude ohrožena. Obava z hrozícího vězení pro nenastoupení vojenské služby není vážnou újmou ve smyslu Ženevské konvence, která by opravňovala udělení mezinárodní ochrany.

[4] Proti rozsudku městského soudu podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost. Namítal, že městský soud se dostatečně nevypořádal s jeho námitkami. Nesouhlasil s názorem soudu, že neuvedení místa pobytu není vadou rozhodnutí zakládající jeho nezákonnost. Správní orgán ani soud náležitě neposoudily důvody pro udělení azylu podle § 12 zákona o azylu, stejně tak i možnost udělení azylu podle § 14a zákona o azylu. Tíživá situace na Ukrajině je důvodem pro udělení doplňkové ochrany dle § 14a odst. 2 písm. c) zákona o azylu a správní orgán a následně soud se řádně nezabývaly námitkami stěžovatele, které tuto situaci prokazovaly. Stěžovateli hrozí vážná újma v důsledku nuceného zapojení do ozbrojeného konfliktu, případně trestního stíhání pro odmítnutí výkonu vojenské služby.

[5] Ve věcech mezinárodní ochrany se NSS po posouzení přípustnosti kasační stížnosti zabývá otázkou, zda podaná kasační stížnost svým významem podstatně přesahuje zájmy stěžovatele (§ 104a s. ř. s.). Není-li tomu tak, soud kasační stížnost odmítne jako nepřijatelnou (viz usnesení publikované pod č. 933/2006 Sb. NSS).

[6] Kasační stížnost je nepřijatelná.

[7] Stěžovatel výslovně neuvedl, v čem spatřuje důvody zakládající přijatelnost jeho kasační stížnosti. Pouze namítal vady řízení před správním orgánem i před soudem (nedostatečně zjištěný skutkový stav a nepřezkoumatelnost) a nesprávné právní posouzení věci.

[8] Nepřezkoumatelnost rozsudku městského soudu by zakládala přijatelnost kasační stížnosti, pokud by mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé; takovou vadu však NSS neshledal. Městský soud se podrobně věnoval zjištěním žalovaného i tvrzením stěžovatele.

[9] NSS se současnou bezpečnostní situací na Ukrajině zabýval již několikrát. Dospěl k závěru, že se nejedná o tzv. totální konflikt, jenž by dosahoval takové intenzity, že by byl každý civilista na území Ukrajiny vystaven reálnému nebezpečí vážné újmy. Jedná se o konflikt izolovaný pouze ve východní části Ukrajiny, jehož intenzita i v dotčených oblastech výrazně kolísá (např. rozsudek ze dne 18. 3. 2015, čj. 3 Azs 237/2014-25, a usnesení ze dne 18. 9. 2015, čj. 2 Azs 194/2015-28). Nelze přisvědčit názoru stěžovatele, že by mu vznikla vážná újma v důsledku nuceného zapojení do ozbrojeného konfliktu, případně trestního stíhání pro nenastoupení výkonu vojenské služby. Služba v armádě, jakkoliv nedobrovolná, není důvodem pro udělení azylu či doplňkové ochrany.

[10] Stejně tak NSS ve své judikatuře (nejen azylové) mnohokrát zopakoval, že pouhá formální nedokonalost v rozhodnutí správního orgánu nemůže mít vliv na zákonnost rozhodnutí (k náležitostem výroku srov. např. rozsudky ze dne 25. 8. 2006, čj. 4 As 57/2005-64, a ze dne 25. 4. 2013, čj. 6 Ads 17/2013-25; obecněji k tomu, že ne každé pochybení správního orgánu by mělo vést ke zrušení jeho rozhodnutí, viz např. rozsudky ze dne 31. 8. 2009, čj. 8 As 2/2009-68, a ze dne 18. 6. 2014, čj. 3 As 87/2013-31). Rovněž je notorietou, že stěžovatel či obecněji účastník stěží může před soudem uspět, pokud nesdělí, jak konkrétně byl vytýkaným pochybením správního orgánu zkrácen na právech.

[11] Zákon o azylu a ustálená judikatura NSS tak poskytují dostatečnou odpověď na všechny námitky uvedené v kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud neshledal ani žádné další důvody pro přijetí kasační stížnosti k věcnému projednání.

[12] Kasační stížnost svým významem podstatně nepřesahuje vlastní zájmy stěžovatele a NSS ji proto odmítl podle § 104a s. ř. s. pokračování

[13] Výrok o nákladech řízení o kasační stížnosti se opírá o § 60 odst. 3 větu první ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. října 2017

Daniela Zemanová předsedkyně senátu