10 As 73/2015-13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Okresní soud v Českých Budějovicích, se sídlem Lidická 20, České Budějovice, ve věci ochrany před nezákonným zásahem, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 3. 2015, čj. 10 A 35/2015-14,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce se domáhá kasace usnesení krajského soudu označeného v záhlaví, kterým krajský soud řízení o žalobě zastavil pro nezaplacení soudního poplatku.

[2] Po předběžném posouzení věci Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení napadeného rozhodnutí. Zmeškání lhůty nelze prominout.

[3] Z doručenky na č. l. 16 spisu krajského soudu vyplývá, že napadené usnesení krajského soudu bylo žalobci doručeno dne 19. 3. 2015 (čtvrtek). Usnesení obsahovalo řádné poučení o opravných prostředcích včetně lhůty k podání kasační stížnosti. Lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (§ 40 odst. 2 s. ř. s.). Lhůta k podání kasační stížnosti tedy uběhla dne 2. 4. 2015 (čtvrtek). Lhůta je ovšem zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 40 odst. 4 s. ř. s.).

[4] Kasační stížnost byla zdejšímu soudu poštou doručena až 8. 4. 2015. K tomu, aby mohla být kasační stížnost považována za včasně podanou, musel by jí žalobce k poštovní přepravě podat nejpozději dne 2. 4. 2015. Z otisku poštovního razítka na obálce vyplývá, že byla k poštovní přepravě předána 7. 4. 2015. Kasační stížnost tedy byla podána po uplynutí zákonné lhůty (§ 106 odst. 2 s. ř. s.), jejíž zmeškání nelze prominout.

[5] Soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) za použití § 120 s. ř. s. O náhradě nákladů řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. května 2015

Zdeněk Kühn předseda senátu