10 As 6/2015-64

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Nejvyšší správní soud, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2014, č. j. 7 As 134/2014-51, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 12. 2014, č. j. 62 A 122/2014-21,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 12. 1. 2015 kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) proti shora uvedenému usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ), kterým byla odmítnuta žaloba stěžovatele proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2014, č. j. 7 As 134/2014-51. Tímto usnesením Nejvyšší správní soud zastavil řízení o kasační stížnosti stěžovatele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 6. 2014, č. j. 62 A 43/2014-3.

[2] V řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení. Podle ustanovení § 150 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v účinném znění (dále jen s. ř. s. ), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

[3] Vzhledem k tomu, že soudní poplatek za kasační stížnost nebyl zaplacen spolu s podáním kasační stížnosti, byl stěžovatel usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 1. 2015, č. j.-23, vyzván, aby ve lhůtě sedmi dnů zaplatil soudní poplatek a předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. V reakci na toto usnesení podal stěžovatel žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení právního zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Tuto žádost Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 12. 2. 2015, č. j.-43, zamítl a opětovně vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení uvedeného usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost a ve stejné lhůtě předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal,

že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Usnesení bylo stěžovateli doručeno 5. 3. 2015, lhůta pro předložení plné moci a zaplacení soudního poplatku tedy uplynula dne 12. 3. 2015.

[4] Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud kasační stížnost odmítne, nejsou-li splněny podmínky řízení (mj. zastoupení advokátem) a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

[5] Stěžovatel byl usnesením ze dne 12. 2. 2015 poučen, že nevyhoví-li výzvě k předložení plné moci, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost odmítne. Stejně tak byl stěžovatel poučen, že nezaplatí-li soudní poplatek, soud řízení o jeho kasační stížnosti zastaví. Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve lhůtě stanovené zdejším soudem nezaplatil soudní poplatek a vadu řízení spočívající v absenci obligatorního právního zastoupení neodstranil, ačkoli byl o důsledcích neodstranění této vady řádně poučen, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost odmítl.

[6] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s. věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, byl-li návrh (zde kasační stížnost) odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. března 2015

Daniela Zemanová předsedkyně senátu