10 As 332/2017-13

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Daniely Zemanové a Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: J. H., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 2. 2017, čj. 4450/17/5100-31462-704389, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 9. 10. 2017, čj. 59 Af 27/2017-42,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Krajský soud usnesením uvedeným v záhlaví nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků a zamítl jeho návrh na ustanovení právního zástupce. Žalobce (dále jen stěžovatel ) napadl usnesení krajského soudu kasační stížností.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Z předloženého spisu krajského soudu vyplývá, že usnesení bylo stěžovateli doručováno dne 11. 10. 2017. Protože stěžovatel nebyl při doručování zastižen, byla mu zanechána výzva, aby si uloženou písemnost vyzvedl na poště. Stěžovatel si zásilku v zákonné desetidenní lhůtě nevyzvedl, a proto byla písemnost dne 25. 10. 2017 vložena do jeho domovní schránky. Datum vložení písemnosti do schránky však nemá žádný právní význam: lhůtu pro podání kasační stížnosti je třeba počítat již ode dne (fiktivního) doručení, které ve smyslu § 49 odst. 4 o. s. ř. nastává již desátým dnem ode dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. Zásilka obsahující usnesení krajského soudu byla na poště uložena dne 11. 10. 2017, desátým dnem počítaným od tohoto dne byla sobota 21. 10. 2017, tedy posledním dnem desetidenní lhůty ve smyslu § 40 odst. 3 s. ř. s., kdy se písemnost považuje za doručenou, bylo pondělí 23. 10. 2017. Od tohoto data pak běžela lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti, která skončila v pondělí dne 6. 11. 2017.

V souladu s § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta k podání kasační stížnosti zachována, byla-li předána k poštovní přepravě. Stěžovatel předal písemnost k poštovní přepravě až dne 7. 11. 2017 (razítko pošty na obálce č. l. 4 spisu NSS), tj. jeden den po zákonem stanovené lhůtě. NSS proto dle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl, protože byla podána opožděně.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 a 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. listopadu 2017 Zdeněk Kühn předseda senátu