10 As 31/2015-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci žalobce: V. S., proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 3. 2014, čj. 576/DS/2014/Kj, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 1. 2015, čj. 28 A 9/2014-53,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odů v odn ěn í:

[1] Kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen krajský soud ), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 3. 2014, čj. 576/DS/2014/Kj.

[2] Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 13. 5. 2015, čj.-20 vyzval ke splnění podmínky dle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s., tj. aby doložil, že je v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, nebo že sám dosáhl vysokoškolského právnického vzdělání vyžadovaného pro výkon advokacie. Skutečnost, že stěžovatel užívá titul doktor práv (JUDr.), sama o sobě neprokazuje, že požadované vzdělání získal. Ke splnění stanovené povinnosti stanovil soud stěžovateli lhůtu 7 dnů; současně jej poučil o důsledcích nesplnění výzvy včetně možnosti požádat o ustanovení advokáta. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 14. 5. 2015 vhozením do schránky, lhůta tedy uplynula dne 21. 5. 2015.

[3] Stěžovatel ve stanovené lhůtě ani poté splnění této podmínky nedoložil a na výzvu soudu nijak nereagoval, Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., odmítl.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. května 2015

Daniela Zemanová předsedkyně senátu