10 As 308/2017-24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Michaely Bejčkové a Daniely Zemanové v právní věci žalobce: F. K., zast. Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Černého 517/13, Praha 8, proti žalovanému: Městský úřad Pohořelice, se sídlem Vídeňská 699, Pohořelice, ve věci ochrany před nezákonným zásahem žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. 10. 2017, čj. 62 A 172/2017-32,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal dne 6. 10. 2017 kasační stížnost, kterou se domáhal zrušení usnesení krajského soudu označeného v záhlaví. Soudní poplatek za kasační stížnost, splatný jejím podáním, však nezaplatil. Proto jej Nejvyšší správní soud vyzval k jeho zaplacení usnesením ze dne 12. 10. 2017. K zaplacení mu soud stanovil lhůtu 15 dnů a poučil ho o následcích nevyhovění této výzvě.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví.

Usnesení s výzvou bylo stěžovateli prostřednictvím zástupce doručeno dne 13. 10. 2017. Lhůta k zaplacení soudního poplatku tedy marně uplynula dne 30. 10. 2017. Protože stěžovatel soudní poplatek ani přes výzvu soudu nezaplatil, soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. listopadu 2017 Zdeněk Kühn předseda senátu