10 As 306/2017-25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Michaely Bejčkové a soudkyně Daniely Zemanové v právní věci žalobce: A. Ch., zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 3. 2016, čj. KUKHK-9086/DS/2016/Kj, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 8. 2017, čj. 30 A 47/2016-34,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobce Mgr. Jaroslava Topola, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

NSS obdržel dne 5. 10. 2017 blanketní kasační stížnost, kterou se žalobce (stěžovatel) domáhal zrušení rozsudku krajského soudu uvedeného v záhlaví. NSS v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. zaslal stěžovateli výzvu ze dne 11. 10. 2017, aby doplnil důvody kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy, a poučil jej o následcích spojených s neodstraněním tohoto nedostatku.

Výzva byla stěžovateli doručena prostřednictvím jeho zástupce dne 12. 10. 2017 (doručenka na č. l. 15 spisu NSS). Lhůta k doplnění kasačních důvodů uplynula dne 13. 11. 2017. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě kasační stížnost nedoplnil.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ani po výzvě soudu neodstranil vytýkané vady kasační stížnosti a tento nedostatek brání projednání kasační stížnosti, NSS kasační stížnost odmítl dle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 a 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, byl-li návrh na zahájení řízení (zde kasační stížnost) před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Proto soud rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost výrokem III.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. listopadu 2017 Zdeněk Kühn předseda senátu