10 As 282/2017-26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Daniely Zemanové a Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: J. K., zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 8. 2016, čj. KUKHK-24975/DS/2016/SR, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 8. 2017, čj. 30 A 114/2016-39,

takto: I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobce, Mgr. Jaroslava Topola, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal dne 13. 9. 2017 blanketní kasační stížnost proti shora označenému rozsudku krajského soudu. Zdejší soud proto podle § 106 odst. 3 s. ř. s. vyzval stěžovatele usnesením ze dne 26. 9. 2017, čj.-16, aby kasační stížnost ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnil. Zároveň jej poučil o následcích nevyhovění této výzvě.

[2] Podle § 106 odst. 3 věty první s. ř. s. [n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Usnesení bylo stěžovateli prostřednictvím jeho zástupce doručeno dne 27. 9. 2017. Lhůta k doplnění kasační stížnosti uplynula v souladu s § 40 odst. 2 s. ř. s. 27. 10. 2017. Vzhledem k tomu, že stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost nedoplnil a pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat, soud kasační stížnost podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[3] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. Soud současně rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku podle § 10 odst. 3, poslední věty zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. listopadu 2017 Zdeněk Kühn předseda senátu