10 As 268/2014-64

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobce: Ing. P. M., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 9. 2014, čj. 62 A 48/2014-7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 11. 2014, čj. 30 A 75/2014-13,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

[1] Kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Brně. Kasační stížnost podal přímo stěžovatel, aniž by současně předložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování stěžovatele v řízení o kasační stížnosti, resp. aniž by doložil, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Nebyla tak splněna podmínka řízení stanovená v § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ).

[2] Usnesením ze dne 29. 1. 2015, čj.-50, proto Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 14 dnů odstranil nedostatek uvedené podmínky řízení. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 16. 2. 2015.

[3] Stěžovatel do dnešního dne na výzvu nereagoval a nedostatek podmínky řízení nenapravil.

[4] Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Podle § 120 s. ř. s. není-li v ustanoveních dílů 1 a 2 stanoveno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části třetí hlavy I. Nejvyšší správní soud dle citovaných zákonných ustanovení kasační stížnost odmítl, neboť absence povinného zastoupení stěžovatele při nedoložení vysokoškolského právního vzdělání zaměstnance stěžovatele vzdor výzvě a poučení odstraněna nebyla.

[5] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. března 2015

Zdeněk Kühn předseda senátu