10 As 255/2017-53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Daniely Zemanové a Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: D. M., proti žalovanému: Okresní soud v Rakovníku, se sídlem Sixtovo náměstí 76, Rakovník, ve věci ochrany před nezákonným zásahem žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. 8. 2017, čj. 45 A 107/2017-35,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) napadl kasační stížností dne 21. 8. 2017 usnesení krajského soudu označené v záhlaví. Součástí kasační stížnosti byla též žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce. O této žádosti NSS rozhodl usnesením ze dne 20. 9. 2017, čj.-46, tak, že stěžovateli nepřiznal osvobození od soudních poplatků, neboť kasační stížnost zjevně nemůže být úspěšná (§ 36 odst. 3 s. ř. s.). Stěžovatel tím nesplnil podmínky stanovené v § 35 odst. 8 s. ř. s., NSS proto zamítl i žádost o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Současně stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů zaplatil soudní poplatek za podanou kasační stížnost a poučil ho o následcích nevyhovění této výzvě.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona, ve znění do 29. 9. 2017, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví.

Usnesení ze dne 20. 9. 2017 bylo doručeno stěžovateli dne 27. 9. 2017. Lhůta pro zaplacení soudních poplatků tedy marně uplynula dnem 4. 10. 2017. Protože soudní poplatek nebyl do dnešního dne soudu zaplacen, soud řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 větu první ve spojení s § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. října 2017 Zdeněk Kühn předseda senátu