10 As 248/2014-45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Nejvyšší správní soud, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 8. 2014, čj. 2 As 87/2014-44, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 10. 2014, čj. 62 A 79/2014-18,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal ke Krajskému soudu v Brně (dále jen krajský soud ) žalobu proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 8. 2014, čj. 2 As 87/2014-44, jímž mu byly v řízení o kasační stížnosti stěžovatele zamítnuty návrhy na osvobození od soudních poplatků a na ustanovení advokáta, a současně byl stěžovatel vyzván k zaplacení soudního poplatku a doložení splnění podmínky dle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ).

[2] V záhlaví uvedeným usnesením byla jeho žaloba odmítnuta; stěžovatel poté podal proti tomuto usnesení krajského soudu kasační stížnost. Jeho následnou žádost ze dne 4. 12. 2014 o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 11. 12. 2014, čj.-39, zamítl. Současně stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku a doložení splnění podmínky dle § 105 odst. 2 s. ř. s. ve lhůtě 14 dnů. Stěžovateli byla výzva doručena dne 19. 12. 2014.

[3] Stěžovatel splnění podmínky zastoupení advokátem ve lhůtě stanovené nedoložil (stěžovatel nezaplatil ani soudní poplatek).

[4] Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. ledna 2015 Zdeněk Kühn předseda senátu