10 As 230/2017-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudce Zdeňka Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: Ing. doc. M. L., Ph.D., proti žalovanému: Městský úřad Vsetín, se sídlem Svárov 1080, Vsetín, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 27. 3. 2015, čj. MUVS 12551/2015 OSV a čj. MUVS 12553/2015 OSV, a ze dne 9. 4. 2015, čj. MUVS 14063/2015 OSV, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 5. 2017, čj. 22 A 51/2015-45,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu na účet žalobce do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 23. 5. 2017, čj. 22 A 51/2015-45, zamítl žalobu žalobce (dále jen stěžovatele ) jako nedůvodnou.

[2] Stěžovatel napadl rozsudek krajského soudu kasační stížností, která byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dne 26. 7. 2017. Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele usnesením ze dne 31. 7. 2017, čj.-13, k zaplacení soudního poplatku a k doložení plné moci udělené jím advokátovi.

[3] Dne 9. 8. 2017 Nejvyšší správní soud obdržel spis krajského soudu, na základě kterého posoudil včasnost kasační stížnosti stěžovatele. Dospěl přitom k závěru, že kasační stížnost je opožděná.

[4] Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

[5] Stěžovateli byl rozsudek krajského soudu doručován prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, který stěžovateli dne 28. 6. 2017 zanechal v domovní schránce informaci o uložení zásilky s výzvou k jejímu vyzvednutí (čl. 54 spisu krajského soudu).

Vzhledem k tomu, že si stěžovatel zásilku v zákonné desetidenní lhůtě nevyzvedl, v pondělí dne 10. 7. 2017 nastala fikce doručení (8. 7. 2017 připadlo na sobotu-viz § 40 odst. 3 s. ř. s.).

[6] Dnem, který určil počátek běhu lhůty ve smyslu § 106 odst. 2 s. ř. s., bylo pondělí 10. 7. 2017. Posledním dnem dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti bylo tudíž pondělí 24. 7. 2017. Kasační stížnost byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dne 26. 7. 2017; k poštovní přepravě byla předána 25. 7. 2017, tj. jeden den po zákonem stanovené lhůtě.

[7] S poukazem na výše uvedené Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl, protože byla podána opožděně.

[8] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[9] Podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku ve výši 5 000 Kč stěžovateli.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. srpna 2017

Daniela Zemanová předsedkyně senátu