10 As 230/2015-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudce Miloslava Výborného a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: P. Č., ve věci žaloby na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu ze dne 30. 1. 2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu Českých Budějovicích ze dne 7. 10. 2015, čj. 10 Na 8/2014-81,

takto:

I. Žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti s e z a m í t a j í .

II. Kasační stížnost s e o d m í t á .

III. Žalobce n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým bylo z důvodu nezaplacení soudního poplatku zastaveno řízení o žalobě stěžovatele ze dne 30. 1. 2014 na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu.

[2] Podstatou žaloby stěžovatele byl nesouhlas s postupem Obvodního soudu pro Prahu 1 při doručování soudních zásilek stěžovateli a přesvědčení, že soudem používané obálky se zeleným pruhem jsou vadné. Žalobou se stěžovatel domáhal, aby krajský soud přikázal Ministerstvu spravedlnosti a obvodnímu soudu zastavit tisk, distribuci a používání obálky se zeleným pruhem typu III a aby bylo zakázáno porušování práva stěžovatele na řádné doručování písemností.

[3] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval žádostmi stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Dospěje-li soud dle ustanovení § 36 odst. 3 s. ř. s. k závěru, že návrh ve věci zjevně nemůže být úspěšný, zamítne žádost o osvobození od soudních poplatků. Nejsou-li splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, není ve smyslu § 35 odst. 8 s. ř. s. splněn ani zákonný předpoklad pro ustanovení zástupce navrhovateli. Nejvyšší správní soud v projednávané věci z níže uvedených důvodů uzavřel, že kasační stížnost stěžovatele zjevně nemůže být úspěšná. Žádosti stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti proto zamítl.

[4] Usnesení krajského soudu o zastavení řízení napadl stěžovatel kasační stížností, a to s argumentací shodnou s odůvodněním stovek jiných jím podaných návrhů a kasačních stížností. Znovu namítá aroganci, šikanu a neodstranitelnou nehoráznou pitomost krajského soudu. Obdobně jako v jiných právních věcech stěžovatele má i nyní Nejvyšší správní soud za to, že stěžovatel svými podáními (a tedy i nynější kasační stížností) toliko zneužívá práva na soudní ochranu, veden snahou vést soudní řízení pro řízení, a nikoli proto, aby byla ochraňována jeho reálně existující práva. Podobně vyložil Nejvyšší správní soud svůj postoj k těmto snahám stěžovatele v usnesení ze dne 13. 11. 2014, čj. 10 As 226/2014-16. Pro skutkovou a právní podobnost nyní řešené věci Nejvyšší správní soud na toto usnesení odkazuje, neboť nemá důvod jakkoli se odchýlit od argumentace v citovaném usnesení použité a stěžovateli známé. Kasační stížnost proto Nejvyšší správní soud odmítl pro nepřípustnost podle § 46 odst. 1 písm. d) za použití § 120 s. ř. s.

[5] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnost rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. listopadu 2015

Daniela Zemanová předsedkyně senátu