10 As 229/2017-29

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: AMIPOL ZLÍN, s. r. o., se sídlem Všemina 301, zast. Mgr. Filipem Petrášem, advokátem se sídlem 2. května 7134, Zlín, proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského kraje, se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 4. 2015, čj. KUZL-13283/2015, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. 6. 2017, čj. 30 A 79/2015-30,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) podala dne 24. 7. 2017 kasační stížnost, kterou se domáhala zrušení usnesení krajského soudu označeného v záhlaví. Soudní poplatek za kasační stížnost, splatný jejím podáním, však nezaplatila. Proto ji Nejvyšší správní soud vyzval k jeho zaplacení usnesením ze dne 28. 7. 2017, čj.-13. K zaplacení jí soud stanovil lhůtu 7 dnů a poučil ji o následcích nevyhovění této výzvě.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví.

Usnesení s výzvou bylo stěžovatelce prostřednictvím zástupce doručeno dne 31. 7. 2017. Lhůta k zaplacení soudního poplatku tedy marně uplynula dne 7. 8. 2017. Protože stěžovatelka soudní poplatek do dnešního dne ani přes výzvu soudu nezaplatila, soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. srpna 2017

Daniela Zemanová předsedkyně senátu