10 As 225/2015-30

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudce Miloslava Výborného a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: HERAP, s. r. o., se sídlem Hutisko-Solanec čp. 23, zast. Mgr. Marcelem Labounkem, advokátem se sídlem Meziříčská 774, Rožnov pod Radhoštěm, proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského kraje, se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, za účasti osob zúčastněných na řízení I) F. M., II) Ing. A. R., III) J. R. a IV) A. J., proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 8. 2013, čj. KUZL-13092/2013, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 8. 2015, čj. 22 A 121/2013-77,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s ta vu je .

II. Účastníci řízení a osoby zúčastněné na řízení ne m a jí právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalovaný se včas podanou kasační stížností domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 8. 2013, čj. KUZL-13092/2013.

[2] Podáním ze dne 9. 11. 2015, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 11. 11. 2015, vzal stěžovatel kasační stížnost proti rozsudku krajského soudu ze dne 27. 8. 2015, čj. 22 A 121/2013-77, zcela zpět.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde žalovaný) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (srov. § 37 odst. 4 s. ř. s.). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví. Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[4] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Osobám zúčastněným na řízení žádné náklady ve smyslu § 60 odst. 5 s. ř. s. nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení ne js ou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. listopadu 2015

Daniela Zemanová předsedkyně senátu