10 As 222/2015-22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobců: a) J. D., b) Ing. J. K., oba zast. Mgr. Karlem Tománkem, advokátem se sídlem Sokolská 505, Čerčany, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 10. 2013, čj. 149296/2013/KUSK, sp. zn. SZ 135912/2013/KUSK REG/AB, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 15. 9. 2015, čj. 46 A 117/2013-50,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 20. 10. 2015 kasační stížnost žalovaného (dále jen stěžovatel ) směřující proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Praze.

[2] Stěžovatel v kasační stížnosti neuvedl žádné kasační důvody ani závěrečný návrh. Nejvyšší správní soud proto stěžovatele v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. usnesením ze dne 22. 10. 2015, čj.-8, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce náležitosti kasační stížnosti doplnil. Současně jej poučil o následcích nevyhovění této výzvě plynoucích z § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

[3] Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. [p]ředseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne. Dle § 106 odst. 3 s. ř. s. [n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

[4] Usnesení s výzvou k odstranění vad kasační stížnosti bylo stěžovateli doručeno dne 23. 11. 2015; lhůta k doplnění kasační stížnosti tedy uplynula dne 23. 10. 2015. Stěžovatel ve stanovené lhůtě na výzvu žádným způsobem nereagoval.

[5] Vzhledem k tomu, že vytýkané vady kasační stížnosti nebyly přes výzvu soudu odstraněny a tento nedostatek brání projednání kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele dle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[6] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. listopadu 2015

Daniela Zemanová předsedkyně senátu