10 As 218/2015-34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudkyně Barbary Pořízkové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobce: Nejvyšší státní zástupce, sídlem Jezuitská 4, Brno, proti žalované: Univerzita Karlova, se sídlem Ovocný trh 5, Praha 1, za účasti osoby zúčastněné na řízení: JUDr. M. G., zast. Doc. JUDr. Tomášem Gřivnou, Ph.D., advokátem se sídlem Veletržní 924/14, Praha 7, proti rozhodnutí žalované ze dne 26. 5. 2011, čj. 4401/11/III/Ko, v řízení o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 8. 2015, čj. 7 A 274/2011-97,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků na řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Osoba zúčastněná na řízení (dále jen stěžovatelka ) včasnou kasační stížností napadla v záhlaví označený rozsudek Městského soudu v Praze, jímž bylo zrušeno rozhodnutí žalované ze dne 26. 5. 2011, čj. 4401/11/III/Ko, a věc byla žalované vrácena k dalšímu řízení.

[2] Podáním ze dne 12. 11. 2015 vzala stěžovatelka kasační stížnost zpět. V důsledku tohoto zpětvzetí Nejvyšší správní soud dle § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[3] Stěžovatelka, žalobce ani žalovaná nemají s přihlédnutím k § 60 odst. 3 větě první s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. listopadu 2015

Daniela Zemanová předsedkyně senátu