10 As 213/2015-24

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci žalobce: TALWIN, a. s., se sídlem Moldava, zast. JUDr. Janou Svatoňovou, advokátkou se sídlem Na Pankráci 1062/58, Praha 4, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 65, Praha 10, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 1. 2013, čj. 2111/530/10, 103997/ENV/13, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 8. 2015, čj. 3 A 35/2013-63,

takto:

I. Řízení se za sta vuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění: [1] Dne 6. 10. 2015 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) směřující proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze.

[2] Nejvyšší správní soud nejprve ověřil splnění povinnosti uhradit soudní poplatek za kasační stížnost. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví.

[3] Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku usnesením ze dne 14. 10. 2015, čj.-12, přičemž mu k zaplacení určil lhůtu pěti dnů. Výzva k zaplacení byla stěžovateli doručena dne 21. 10. 2015, lhůta pro zaplacení soudního poplatku tak v souladu s § 40 s. ř. s. uplynula dne 26. 10. 2015. Vzhledem k tomu, že ani ke dni vydání tohoto usnesení nebyl požadovaný soudní poplatek stěžovatelem zaplacen, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. zastavil.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. listopadu 2015

Daniela Zemanová předsedkyně senátu