10 As 210/2017-23

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Daniely Zemanové a Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: R. V., zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 4. 2016, čj. KUJCK 56940/2016, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 6. 2017, čj. 51 A 22/2016-49,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobce, Mgr. Jaroslava Topola, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění: Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal dne 10. 7. 2017 blanketní kasační stížnost proti shora označenému rozsudku krajského soudu. NSS proto podle § 106 odst. 3 s. ř. s. vyzval stěžovatele usnesením ze dne 26. 7. 2017, čj.-20, aby kasační stížnost ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnil. Zároveň jej poučil o následcích nevyhovění této výzvě.

Podle § 106 odst. 3 věty první s. ř. s. [n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Usnesení bylo stěžovateli prostřednictvím jeho zástupce doručeno dne 26. 7. 2017. Ve smyslu § 40 odst. 1, 2 a 3 s. ř. s. uplynula lhůta k doplnění kasační stížnosti dne 28. 8. 2017. Vzhledem k tomu, že stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost nedoplnil a pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat, NSS kasační stížnost podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. NSS současně rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku podle § 10 odst. 3, poslední věty zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. září 2017

Zdeněk Kühn předseda senátu