10 As 201/2015-42

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci žalobkyně: PhDr. H. P., proti žalovanému: Obvodní soud pro Prahu 2, se sídlem Francouzská 19, Praha 2, o ochraně proti nečinnosti správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 9. 2015, čj. 5 A 139/2015-12,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 9. 2015, čj. 5 A 139/2015-12, s e r u š í a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně se žalobou ze dne 12. 8. 2015 podanou k Městskému soudu v Praze (dále jen městský soud ) domáhá ochrany proti nečinnosti žalovaného v řízení o žádosti žalobkyně ze dne 2. 6. 2015 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. S touto žalobou spojila také žádost o osvobození od soudních poplatků, k čemuž uvedla, že své majetkové poměry doloží samostatným podáním. Městský soud žalobkyni dne 17. 8. 2015 doručil formulář Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků s výzvou k jeho vyplnění a doručení soudu ve lhůtě 10 dnů, a žalobkyni poučil, že pokud výzvě soudu nebude ve stanovené lhůtě vyhověno, soud bude mít za to, že splnění zákonných podmínek pro osvobození od soudního poplatku nebylo prokázáno a žádost bude zamítnuta. Městský soud následně v záhlaví označeným usnesením osvobození od soudních poplatků žalobkyni nepřiznal s tím, že ve stanovené lhůtě nedoložila, že nemá dostatečné prostředky.

[2] Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) v kasační stížnosti proti tomuto usnesení namítla, že městskému soudu doložila pro účely rozhodnutí o její žádosti o osvobození od soudních poplatků své majetkové poměry samostatným podáním označeným jako žádosti o osvobození od SOP s evidenčním číslem 5bb4569f-69d6-4890-9111-53c914a314bc a s běžným číslem 191076/2015 , jež mělo být městskému soudu doručeno dne 17.08.2015 11:19:28 včetně 14 příloh, z nichž jednou byl rovněž formulář č. 60 o.s.ř. elektronicky podepsaný. Stěžovatelka proto navrhla, aby Nejvyšší správní soud usnesení městského soudu zrušil.

[3] Žalovaný vyjádření ke kasační stížnosti nepodal.

[4] Nejvyšší správní soud nenalezl žádné formální vady či překážky projednatelnosti kasační stížnosti, a proto přezkoumal jí napadené usnesení krajského soudu v rozsahu a v rámci kasační stížností uplatněných důvodů. Zkoumal přitom, zda napadené rozhodnutí či jemu předcházející řízení netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti [§ 109 odst. 3 a 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále též jen s. ř. s. )].

[5] Vzhledem k tomu, že listiny, na něž stěžovatelka poukazuje, nebyly součástí spisu městského soudu, vyzval jej Nejvyšší správní soud přípisem ze dne 25. 9. 2015, čj.11, k poskytnutí sdělení, zda mu předmětné listiny byly doručeny a jak s nimi případně bylo naloženo. V reakci na tuto výzvu zaslal městský soud Nejvyššímu správnímu soudu stěžovatelčino podání ze dne 17. 8. 2015 (doručené městskému soudu téhož dne; doručenka na č. l. 36 spisu Nejvyššího správního soudu) označené jako Majetkové poměry-k žádostem o osvobození od SOP směřující k žalobám podaným stěžovatelkou dne 11. 8. A 12. 8. 2015, jejichž spisové značky nebyly stěžovatelce dle jejího-v tomto podání uvedeného-tvrzení známy. Jednou z příloh tohoto podání byl i vyplněný a elektronicky podepsaný formulář Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků.

[6] Městský soud tudíž měl požadované listiny od 17. 8. 2015-tedy stejného dne, kdy stěžovatelku k doložení osobních a majetkových poměrů vyzval-k dispozici. Závěr městského soudu, dle něhož stěžovatelka své osobní a majetkové poměry nedoložila, je proto mylný. Napadené usnesení městského soudu je tak zatíženo vadou, jež mohla mít vliv na rozhodnutí o stěžovatelčině žádosti o osvobození od soudních poplatků, pročež Nejvyšší správní soud v záhlaví označené rozhodnutí městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Nejvyšší správní soud však považuje za vhodné zdůraznit, že v situaci, kdy stěžovatelka listiny dokládající její majetkové poměry zaslala městskému soudu vzápětí poté, co k tomu byla městským soudem vyzvána, měla v zájmu střežení vlastních práv a zjednodušení soudního řízení připojením spisové značky konkretizovat (byť třeba dodatečně), jakých věcí se jí předkládané listiny týkají. Tuto pasivitu v komunikaci s městským soudem je proto nutno stěžovatelce důrazně vytknout. O věci Nejvyšší správní soud rozhodl bez jednání postupem podle § 109 odst. 2 s. ř. s.

[7] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne městský soud v rozhodnutí o věci samé (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. října 2015

Daniela Zemanová předsedkyně senátu