10 As 200/2015-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobce: Ing. J. S., proti žalovanému: Policejní prezidium České republiky, se sídlem Strojnická 27, Praha 7, proti sdělení policejního prezidenta ze dne 5. 6. 2015, čj. PPR-11950-6/ČJ-2015-990210-S, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. 8. 2015, čj. 45 A 20/2015-8,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Dne 17. 9. 2014 Nejvyšší správní soud obdržel prostřednictvím Krajského soudu v Praze podání označené jako kasační stížnost proti shora uvedenému usnesení krajského soudu. Kasační stížnost doručil jménem žalobce (dále jen stěžovatele ) advokát JUDr. Ing. Tomáš Jirout; ke kasační stížnosti nicméně nepředložil plnou moc udělenou mu stěžovatelem. Plná moc nebyla založena ani ve spisu krajského soudu.

[2] Usnesením ze dne 30. 9. 2015 zdejší soud vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby předložil doklad o jeho vysokoškolském právnickém vzdělání, a tak splnil podmínku § 105 odst. 2 s. ř. s. Současně jej poučil o procesních důsledcích nevyhovění této výzvě. Toto usnesení zdejší soud zaslal stěžovateli i JUDr. Ing. Jiroutovi.

[3] JUDr. Ing. Jiroutovi bylo usnesení doručeno dne 8. 10. 2015; v určené lhůtě však soudu plnou moc nedoložil. Stěžovateli pak toto usnesení bylo doručeno dne 12. 10. 2015, a to fikcí podle § 49 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Z doručenky nicméně plyne, že stěžovatel si zásilku skutečně převzal, a to dne 14. 10. 2015. Ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení, ani nikdy poté, však stěžovatel na výzvu soudu, aby splnil podmínku § 150 odst. 2 s. ř. s., nereagoval.

[4] Stěžovatel tedy nedoložil splnění podmínky zastoupení v řízení o kasační stížnosti podle § 105 odst. 2 s. ř. s. v soudem stanovené lhůtě. Nedostatek zastoupení tak brání pokračování v řízení o kasační stížnosti. Proto soud v souladu s § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl. Z tohoto důvodu již soud neřešil neuhrazení soudního poplatku, pro které by bylo možné řízení o kasační stížnosti zastavit.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. října 2015

Zdeněk Kühn předseda senátu