10 As 195/2015-32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Daniely Zemanové a Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: B. V., proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Festis Alfa, spol. s. r. o., se sídlem Musílkova 172, Praha 5, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 1. 2014, sp. zn. SZ190492/2013/KUSK REG/BU, čj. 005258/2014/KUSK, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. 8. 2015, čj. 45 A 9/2014-214,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Osoba zúčastněná na řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal dne 24. 8. 2015 u Krajského soudu v Praze kasační stížnost, kterou se domáhal zrušení v záhlaví označeného usnesení. Krajský soud následně tuto kasační stížnost postoupil zdejšímu soudu.

V kasační stížnosti stěžovatel mj. požádal o osvobození od soudních poplatků a také o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Těmto žádostem Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 8. 10. 2015, čj.-26, pro zjevnou bezúspěšnost kasační stížnosti nevyhověl a stěžovatele vyzval, aby soudní poplatek ve lhůtě 7 dnů od doručení uvedeného usnesení zaplatil. Ve lhůtě 14 dnů od doručení téhož usnesení pak stěžovatel měl doložit splnění podmínky dle § 105 odst. 2 s. ř. s. O následcích nevyhovění těmto výzvám jej zdejší soud poučil.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví.

Výzva k zaplacení byla stěžovateli doručena dne 20. 10. 2015. Lhůta k zaplacení soudního poplatku tedy marně uplynula dnem 27. 10. 2015. Protože soudní poplatek nebyl do dnešního dne ani přes výzvu soudu zaplacen, zdejší soud řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. Osobě zúčastněné na řízení Nejvyšší správní soud žádnou povinnost neuložil; proto jí ve smyslu § 60 odst. 5 s. ř. s. nepřiznal ani právo na náhradu nákladů.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. října 2015

Zdeněk Kühn předseda senátu