10 As 190/2015-31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobce: M. K., zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4-Podolí, proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 5. 2015, čj. DSH/5319/15, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 8. 2015, čj. 17 A 48/2015-25,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobce Mgr. Jaroslava Topola, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

[1] Dne 7. 9. 2015 žalobce (dále jen stěžovatel ) podal kasační stížnost, jíž se domáhal zrušení v záhlaví označeného usnesení krajského soudu. Vzhledem k tomu, že kasační stížnost byla blanketní, zdejší soud vyzval stěžovatele usnesením ze dne 10. 9. 2015, čj.-10, podle § 106 odst. 3 s. ř. s., aby kasační stížnost ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil. Zároveň ho poučil o následcích nevyhovění této výzvě. Usnesení bylo stěžovateli prostřednictvím jeho zástupce doručeno dne 10. 9. 2015. Lhůta k doplnění kasační stížnosti uplynula dnem 10. 10. 2015 (sobota), resp. dle § 40 odst. 3 s. ř. s. dnem 12. 10. 2015 (pondělí).

[2] Podle § 37 odst. 2 [p]odání obsahující úkon, jímž se disponuje řízením nebo jeho předmětem, lze provést písemně, ústně do protokolu, popřípadě v elektronické formě podepsané elektronicky podle zvláštního zákona. Bylo-li takové podání učiněno v jiné formě, musí být do tří dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží.

[3] Stěžovatel kasační stížnost doplnil dne 12. 10. 2015 formou elektronického podání bez zaručeného elektronického podpisu (odesláno z adresy X). Vzhledem k tomu, že doplnění kasační stížnosti nesplňovalo výše uvedené zákonné podmínky a nebylo do tří dnů (tj. do 15. 10. 2015), ani do dnešního dne potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo předložením jeho originálu, nelze k němu přihlížet. Stěžovatel tak neodstranil nedostatek kasační stížnosti k výzvě soudu a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat. Z tohoto důvodu zdejší soud kasační stížnost podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[5] O vrácení soudního poplatku zdejší soud rozhodl podle § 10 odst. 3, poslední věty zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle kterého byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení zaplaceného poplatku tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto usnesení. Soudní poplatek bude stěžovateli vrácen k rukám zástupce Mgr. Jaroslava Topola, po sdělení čísla účtu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. října 2015

Zdeněk Kühn předseda senátu