10 As 183/2017-31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Daniely Zemanové a Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: L. K., zast. Mgr. Barborou Kubinovou, advokátkou se sídlem Milešovská 6, Praha 3, proti žalovanému: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se sídlem Karmelitská 7, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 3. 2015, čj. MSMT-7086/2015-1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 23. 5. 2017, čj. 65 A 28/2015-83,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (stěžovatel) podal dne 14. 6. 2017 blanketní kasační stížnost proti shora označenému rozsudku krajského soudu. NSS vyzval stěžovatele usnesením ze dne 21. 6. 2017, aby kasační stížnost ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnil a také aby za kasační stížnost zaplatil soudní poplatek. Zároveň jej poučil o následcích nevyhovění této výzvě.

Podle § 106 odst. 3 věty první s. ř. s. [n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Usnesení bylo stěžovateli prostřednictvím jeho zástupkyně doručeno dne 26. 6. 2017. Ve smyslu § 40 odst. 1 a 2 s. ř. s. uplynula lhůta k doplnění kasační stížnosti dne 26. 7. 2017. Vzhledem k tomu, že stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost nedoplnil a pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat, NSS kasační stížnost podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl. Na tomto závěru nic nemění ani to, že stěžovatel dne 7. 7. 2017 prostřednictvím své zástupkyně podal u NSS blanketní žádost o osvobození od soudních poplatků.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. srpna 2017 Zdeněk Kühn předseda senátu