10 As 180/2017-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Michaely Bejčkové a Daniely Zemanové v právní věci žalobce: S. J., zast. prof. JUDr. Janem Křížem, CSc., advokátem se sídlem Rybná 678/9, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 529/7, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 7. 2013, čj. MSMT-30491/2013-1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2017, čj. 8 A 154/2013-81,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobce prof. JUDr. Jana Kříže, CSc., advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

NSS obdržel dne 12. 6. 2017 blanketní kasační stížnost, kterou se žalobce (stěžovatel) domáhal zrušení rozsudku městského soudu uvedeného v záhlaví. NSS v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. zaslal stěžovateli výzvu ze dne 21. 6. 2017, aby doplnil důvody kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy, a poučil jej o následcích spojených s neodstraněním tohoto nedostatku.

Výzva byla stěžovateli doručena prostřednictvím jeho zástupce dne 21. 6. 2017 (doručenka na č. l. 8 spisu NSS). Lhůta k doplnění kasačních důvodů uplynula dne 21. 7. 2017. Stěžovatel však na výzvu soudu dosud kasační stížnost nedoplnil.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ani po výzvě soudu neodstranil vytýkané vady kasační stížnosti a tento nedostatek brání projednání kasační stížnosti, NSS kasační stížnost odmítl dle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 a 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, byl-li návrh na zahájení řízení (zde kasační stížnost) před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Proto soud rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost výrokem III.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. srpna 2017

Zdeněk Kühn předseda senátu