10 As 164/2015-9

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobce: P. Č., ve věci podání žalobce ze dne 4. 5. 2015, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. 6. 2015, čj. 10 Na 10/2015-18,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků nem á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění: [1] Podáním ze dne 4. 5. 2015, podaným ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích (dále jen krajský soud ) dne 11. 5. 2015, se žalobce domáhal určit, že A. antedatovaný akt Předsedy KS v Českých Budějovicích pod značkou Spr 297/15, doručený 10. dubna, je povahy svévolné, tedy nezákonným zásahem . Žalobce dále navrhl, aby krajský soud B. přikázal ČR-OS v Českých Budějovicích, aby neprodleně žalobci poskytla informace vyžádané v lednu 2015 a současně vznesl námitku podjatosti vůči všem soudcům krajského soudu. Krajský soud podání v záhlaví označeným usnesením odmítl.

[2] Uvedené usnesení krajského soudu žalobce napadl kasační stížností, a to s argumentací shodnou s odůvodněním stovek jiných jím podaných žalob i kasačních stížností. Znovu namítá např. nehoráznou pitomost , jakési intriky či zaujatost krajského soudu. Obdobně jako v jiných žalobcových právních věcech má i nyní Nejvyšší správní soud za to, že žalobce svými podáními (a tedy i nynější kasační stížností) toliko zneužívá práva na soudní ochranu, veden-jak již krajský soud správně uvedl-snahou vést soudní řízení pro řízení, a nikoliv proto, aby byla ochraňována jeho reálně existující práva. Podrobně vyložil Nejvyšší správní soud svůj postoj k těmto žalobcovým snahám v usnesení ze dne 13. 11. 2014, čj. 10 As 226/2014-16. Pro skutkovou a právní podobnost nyní řešené věci Nejvyšší správní soud na toto usnesení odkazuje, neboť nemá důvodu jakkoli se od argumentace v citovaném usnesení použité a žalobci známé odchýlit. Kasační stížnost proto Nejvyšší správní soud odmítl pro nepřípustnost podle § 46 odst. 1 písm. d) za použití § 120 s. ř. s.

[3] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení ne j s ou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 6. srpna 2015 Zdeněk Kühn předseda senátu