10 As 158/2015-31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobce: P. S., zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 7. 2014, čj. MSK 78272/2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 6. 2015, čj. 19 A 38/2015-16,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobce Mgr. Jaroslava Topola, advokáta, a to do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen stěžovatel ) napadl kasační stížností v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Ostravě, jímž byla odmítnuta jeho žaloba dle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ).

[2] Nejvyšší správní soud shledal, že kasační stížnost nesplňuje veškeré náležitosti podle § 106 odst. 1 s. ř. s., neboť postrádá konkrétní kasační důvody uvedené v § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 7. 8. 2015, čj.-15, stěžovatele vyzval k odstranění tohoto nedostatku a poučil jej, jak má vadu odstranit. Současně jej poučil o tom, že neodstraní-li nedostatky kasační stížnosti ve lhůtě stanovené, bude kasační stížnost odmítnuta. Pro úplnost lze uvést, že stěžovatel v blanketní kasační stížnosti sepsané jeho právním zástupcem uvedl, že doplní kasační stížnost na výzvu soudu ve lhůtě stanovené soudem .

[3] Výzva byla stěžovateli doručena prostřednictvím jeho právního zástupce dne 10. 8. 2015. Vady kasační stížnosti však v zákonné jednoměsíční lhůtě, jež uplynula dnem 10. 9. 2015, odstraněny nebyly. Pro tento nedostatek přitom nelze dále v řízení pokračovat, neboť kasační důvody určují předmět a rozsah přezkumu a Nejvyšší správní soud je důvody kasační stížnosti vázán.

[4] Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

[6] Zároveň Nejvyšší správní soud rozhodl výrokem III. o vrácení stěžovateli zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost, a to na základě § 10 odst. 3 věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. září 2015

Zdeněk Kühn předseda senátu