10 As 155/2017-19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Daniely Zemanové a Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: Mgr. I. S., zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 2. 2017, čj. 1247/15-26/67.1/15410/Rg, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 4. 5. 2017, čj. 58 A 4/2017-22,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobce, Mgr. Jaroslava Topola, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal dne 23. 5. 2017 blanketní kasační stížnost proti shora označenému usnesení krajského soudu. Zdejší soud proto podle § 106 odst. 3 s. ř. s. vyzval stěžovatele usnesením ze dne 7. 6. 2017, čj.-14, aby kasační stížnost ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnil. Zároveň jej poučil o následcích nevyhovění této výzvě.

[2] Podle § 106 odst. 3 věty první s. ř. s. [n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Usnesení bylo stěžovateli prostřednictvím jeho zástupce doručeno dne 8. 6. 2017. Ve smyslu § 40 odst. 1, 2 a 3 s. ř. s. uplynula lhůta k doplnění kasační stížnosti dne 10. 7. 2017. Vzhledem k tomu, že stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost nedoplnil a pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat, soud kasační stížnost podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[3] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. Soud současně rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku podle § 10 odst. 3, poslední věty zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. července 2017 Zdeněk Kühn předseda senátu