10 As 153/2015-27

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Miloslava Výborného a Barbary Pořízkové v právní věci žalobců: a) T. Z. a b) M. Z., zast. Mgr. Jaroslavem Kadlecem, advokátem se sídlem Tyršova 521, Tábor, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 12. 2012, čj. 176077/2012/KUSK, sp. zn. SZ 174614/2012/KUSK REG/MP, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 26. 6. 2015, čj. 46 A 10/2013-25,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti žalobce a) s e z a s t a v u j e .

II. Řízení o kasační stížnosti žalobce b) s e z a s t a v u j e .

III. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

[1] Žalobci (dále jen stěžovatelé ) včas podanou kasační stížností napadli v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Praze (dále jen krajský soud ), kterým byla zamítnuta jejich žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 12. 2012, čj. 176077/2012/KUSK, sp. zn. SZ 174614/2012/KUSK REG/MP.

[2] V řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud nejprve ověřil splnění povinnosti uhradit soudní poplatek za kasační stížnost.

[3] Dle § 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), se soudní poplatky vybírají za řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků. Soudní poplatek za kasační stížnost činí podle položky 19 sazebníku poplatků tvořícího přílohu k zákonu o soudních poplatcích částku 5000 Kč.

[4] Dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost. U poplatku za řízení vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti a tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích]. Nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví (§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích). Dle § 9 odst. 3 citovaného zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

[5] Jelikož stěžovatelé nezaplatili v dané věci soudní poplatek za kasační stížnost, Nejvyšší správní soud každého z nich prostřednictvím právního zástupce, usneseními ze dne 22. 7. 2015, čj.-13 a čj. 10 As 153/2015-17, vyzval, aby ve lhůtě pěti dní od doručení zmíněných usnesení zaplatili soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč. Zároveň byli stěžovatelé poučeni, že nebude-li soudní poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, soud řízení o kasační stížnosti zastaví. Stěžovatelé byli dále poučeni o tom, že řízení nebude zastaveno v případě, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by stěžovatelům mohla vzniknout újma, jestliže stěžovatelé ve stanovené lhůtě sdělí soudu okolnosti, které takové nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny dosud nemohli soudní poplatek zaplatit. Poučeni byli rovněž o možnosti požádat o osvobození od soudních poplatků.

[6] Uvedená usnesení byla právnímu zástupci stěžovatelů doručena dne 22. 7. 2015, lhůta pro zaplacení soudního poplatku tedy uplynula dne 27. 7. 2015.

[7] Na uvedená usnesení týkající se zaplacení soudního poplatku však stěžovatelé žádným způsobem nereagovali.

[8] Vzhledem k tomu, že ani ke dni vydání tohoto usnesení nebyl požadovaný soudní poplatek stěžovateli zaplacen, Nejvyšší správní soud dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti každého ze stěžovatelů zastavil.

[9] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. července 2015

Daniela Zemanová předsedkyně senátu