10 As 153/2014-79

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci žalobce: Za zdravý ráječek, o. s., se sídlem Říční 1669/1, Zábřeh, zast. Mgr. Luďkem Šikolou, advokátem se sídlem Údolní 33, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 65, Praha 10, za účasti osob zúčastněných na řízení: I) WANEMI CZ, a. s., se sídlem Lidická 1005/23b, Brno, zast. Mgr. Vojtěchem Novotným, advokátem se sídlem Karlovo náměstí 671/24, Praha 1-Nové Město, II) Město Zábřeh, se sídlem Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh, III) ZO ČSOP Leština, se sídlem Okružní 228, Leština, IV) Obec Rájec, se sídlem Rájec 98, Zábřeh, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 3. 2011, čj. 3348/ENV/10, 112/570/10, v řízení o kasační stížnosti žalovaného a osoby zúčastněné na řízení I) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 6. 2014, čj. 7 A 125/2011-78,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti žalovaného s e z a s t a v u j e .

II. Řízení o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení I) se za sta vuje .

III. Osobě zúčastněné na řízení I) s e v r a c í soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 4 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce osoby zúčastněné na řízení I) Mgr. Vojtěcha Novotného, advokáta, a to do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

IV. Účastníci řízení a osoby zúčastněné na řízení n e m a j í právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

[1] Žalovaný a osoba zúčastněná na řízení I) se včas podanou kasační stížností domáhali zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen městský soud ), kterým bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 8. 2011, čj. 3348/ENV/10, 112/570/10, a věc byla žalovanému vrácena k dalšímu řízení. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 26. 11. 2010, čj. KUOK 9849/2010, jímž byla osobě zúčastněné na řízení I) podle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění účinném pro projednávanou věc, povolena výjimka ze zákazu u zvláště chráněných druhů za účelem realizace akce Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně v Zábřehu-provozní celky PC 6-Jímání surové vody, PC 7-Vypouštění vyčištěných odpadních vod .

[2] Podáním ze dne 23. 6. 2015, označeným jako Zpětvzetí kasační stížnosti , které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno 24. 6. 2015, vzala osoba zúčastněná na řízení

I) prostřednictvím svého zástupce kasační stížnost proti rozsudku městského soudu ze dne 6. 6. 2014, čj. 7 A 125/2011-78, zcela zpět. Žalovaný následně podáním ze dne 10. 7. 2015 označeným též jako Zpětvzetí kasační stížnosti , které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 13. 7. 2015, vzal také svou kasační stížnost proti v záhlaví uvedenému rozsudku městského soudu zcela zpět.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel [zde žalovaný a osoba zúčastněná na řízení I)] disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [srov. § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. )]. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že projevy vůle, jimiž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, jsou jednoznačné a nevzbuzují žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasačních stížnostech žalovaného a osoby zúčastněné na řízení zastavil.

[5] Podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v účinném znění, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení takto sníženého zaplaceného soudního poplatku ve výši 4 000 Kč osobě zúčastněné na řízení I). Tento poplatek bude osobě zúčastněné na řízení I) vrácen do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám právního zástupce stěžovatele Mgr. Vojtěcha Novotného, advokáta se sídlem Karlovo náměstí 671/24, Praha 1-Nové Město.

[6] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Osobám zúčastněným na řízení nebyla soudem v řízení o kasační stížnosti uložena povinnost, na jejímž základě by jim vznikly náklady řízení ve smyslu § 60 odst. 5 s. ř. s.; nemají proto právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. července 2015

Daniela Zemanová předsedkyně senátu