10 As 137/2015-22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobce: B. V., proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 5. 2014, čj. 075134/2014/KUSK-DOP/Lac, sp. zn. SZ_075134/2014/KUSK, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10. 6. 2015, čj. 48 A 22/2014-54,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud usnesením označeným v záhlaví výrokem I. odmítl návrh žalobce na osvobození od soudních poplatků a návrh na ustanovení zástupce, výrokem II. zastavil řízení o žalobě žalobce proti rozhodnutí žalovaného, rovněž označeného v záhlaví, a výrokem III. nepřiznal žádnému účastníkovi náhradu nákladů řízení. Žalobce (dále jen stěžovatel ) napadl uvedené usnesení krajského soudu kasační stížností v plném rozsahu.

[2] Kasační stížnost byla podána včas osobou k tomu oprávněnou, soudní poplatek za kasační stížnosti však zaplacen nebyl a stěžovatel ani nedoložil povinné zastoupení advokátem [podmínky dle § 1 písm. a) a §4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a § 105 odst. 2 s. ř. s.]. Proto zdejší soud vyzval stěžovatele usnesením ze dne 1. 7. 2015, čj.-8, aby ve lhůtě 10 dnů od jeho doručení zaplatil soudní poplatek za podání kasační stížnosti (výrok I.) a ve stejné lhůtě aby doložil splnění podmínky dle 105 odst. 2 s. ř. s., tj. zastoupení advokátem (k tomu srov. usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 9. 6. 2015, čj. 1 As 196/2014-19). Současně stěžovatele poučil o důsledcích nesplnění těchto výzev. Usnesení bylo stěžovateli prokazatelně doručeno dne 3. 7. 2015; lhůta k doložení splnění uvedených podmínek marně uplynula dne 13. 7. 2015. Stěžovatel v této lhůtě podmínku dle § 105 odst. 2 s. ř. s. ani do dnešního dne nedoložil.

[3] Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud kasační stížnost odmítne, nejsou-li splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. V důsledku nedoložení splnění podmínky zastoupení nelze v řízení o kasační stížnosti pokračovat. Nejvyšší správní soud byl proto povinen kasační stížnost stěžovatele odmítnout.

[4] Stěžovatel dále podal prostřednictvím krajského soud též námitku podjatosti proti 10. a 9. senátu zdejšího soudu, resp. proti celému NSS ze dne 10. 7. 2015 a žádost o prodloužení lhůty ze dne 13. 7. 2015. Zdejší soud obdržel uvedené dokumenty dne 20. 7. 2015. K tomu zdejší soud stručně uvádí, že podle § 8 odst. 5 s. ř. s. může účastník řízení namítnout podjatost soudce, musí tak však učinit do jednoho týdne ode dne, kdy se o podjatosti dozvěděl a způsobem, který toto ustanovení dále stanoví. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Složení senátu, který měl rozhodovat o této kasační stížnosti stěžovatele, bylo stěžovateli písemně oznámeno přípisem ze dne 2. 7. 2015, čj.-10, dne 3. 7. 2015. Lhůta k podání námitky podjatosti tedy v souladu s pravidly pro počítání času dle § 40 s. ř. s. uplynula 10. 7. 2015. Podal-li stěžovatel námitku podjatosti teprve 16. 7. 2015 (viz podací razítko krajského soudu na jím osobně doručeném dokumentu), je takto uplatněná námitka opožděná a soud k ní nepřihlížel.

[5] Pokud jde o žádost o prodloužení lhůty ze dne 13. 7. 2015, požadoval stěžovatel o prodloužení do 16. 7. 2015. Ve stejný den ovšem tuto žádost krajskému soudu teprve osobně doručil na podatelnu (viz podací razítko). Ani v tento den stěžovatel nedoložil splnění podmínek stanovených ve výzvě zdejšího soudu, čj.-8.

[6] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, protože kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. července 2015

Zdeněk Kühn předseda senátu