10 As 134/2015-53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, proti usnesení žalovaného ze dne 7. 1. 2015, čj. 62 A 109/2014-13, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 5. 2015, čj. 31 A 19/2015-22,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Usnesením ze dne 7. 1. 2015, čj. 62 A 109/2014-13 Krajský soud v Brně odmítl žalobu žalobce proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 10. 2014, čj. 3 As 179/2014-45. Žalobce se proti tomuto rozhodnutí bránil žalobou; Krajský soud v Brně tuto žalobu odmítl.

[2] Dne 16. 6. 2015 Nejvyšší správní soud obdržel kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) proti usnesení krajského soudu. Kasační stížnost podal sám stěžovatel, a to aniž by současně předložil plnou moc jím udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, resp. aniž by doložil, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Nebyla tak splněna podmínka řízení stanovená v § 105 odst. 2 zákona s. ř. s. Stěžovatel rovněž nezaplatil soudní poplatek za kasační stížnost.

[3] Usnesením ze dne 23. 6. 2015, čj.-21, proto zdejší soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů popsané nedostatky odstranil. Usnesení bylo stěžovateli doručeno fikcí dne 5. 7. 2015. Stěžovatel sice nezaplatil soudní poplatek a soudu nepředložil plnou moc advokátovi, nicméně dne 14. 7. 2015 soudu doručil návrh na osvobození od soudních poplatků a požádal o ustanovení zástupce pro řízení před Nejvyšším správním soudem.

[4] Usnesením ze dne 22. 7. 2015, čj. 134/2015-41 zdejší soud tyto žádosti stěžovatele zamítl (výrok I.) a opět jej vyzval, aby do 7 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek (výrok II.) a předložil plnou moc jím udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo aby ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie (výrok III.). Usnesení bylo stěžovateli doručeno 20. 8. 2015.

[5] Stěžovatel sice na tyto opakované výzvy reagoval, nicméně Nejvyššímu správnímu soudu doručil pouze námitku zmatečnosti posledně cit. usnesení a současně žádal o zrušení tohoto usnesení. Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že proti usnesení obsahujícímu výzvu k zaplacení soudního poplatku není opravný prostředek přípustný. O tom stěžovatel byl ostatně v tomto usnesení i poučen. Proto se touto námitkou nemohl zabývat (obdobně viz např. usnesení NSS ze dne 27. 3. 2015, čj. 7 As 217/2014-67, v jiné věci téhož stěžovatele).

[6] Nejvyšší správní soud má tedy za to, že stěžovatel do dnešního dne ani na opakovanou výzvu řádně nereagoval a vytknutou absenci podmínek řízení nenapravil.

[7] Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Podle § 120 s. ř. s. není-li v ustanoveních dílů 1 a 2 stanoveno jinak, užijí se přiměřeně pro řízení o kasační stížnosti ustanovení části třetí hlavy I. Nejvyšší správní soud dle citovaných zákonných ustanovení kasační stížnost odmítl.

[8] Nad rámec nezbytně nutného a spíše jako poučení pro případná další řízení vyvolaná stěžovatelovými návrhy zdejší soud připomíná, že před odmítnutím kasační stížnosti pro neodstranění vad, nemusí být stěžovatel nutně vždy vyzván, aby tyto nedostatky odstranil. Naopak byl-li stěžovatel již dříve a vícekrát formálně upozorněn na to, že se při neexistenci vlastního právního vzdělání lze na Nejvyšší správní soud obracet jen prostřednictvím advokáta, nutno předpokládat, že je o této podmínce řízení dostatečně informován. Vyzývat takového stěžovatele znovu a znovu ke splnění toho, co mu již je bezpečně z jiných řízení známo, by postrádalo rozumný smysl a bylo by pouhým formalismem.

[9] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. září 2015

Zdeněk Kühn předseda senátu