10 As 133/2015-42

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 1. 2015, čj. 62 A 102/2014-32, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 5. 2015, čj. 31 A 21/2015-24,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 15. 6. 2015 kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) proti shora uvedenému usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ), kterým byla odmítnuta žaloba stěžovatele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 1. 2015, čj. 62 A 102/2014-32. Tímto usnesením krajský soud odmítl žalobu stěžovatele proti usnesení krajského soudu ze dne 16. 9. 2014, čj. 62 A 75/2014-19.

[2] V řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení. Podle ustanovení § 150 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v účinném znění (dále jen s. ř. s. ), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

[3] Vzhledem k tomu, že soudní poplatek za kasační stížnost nebyl zaplacen spolu s podáním kasační stížnosti, byl stěžovatel usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 6. 2015, čj.-20, vyzván, aby ve lhůtě sedmi dnů zaplatil soudní poplatek a předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. V reakci na toto usnesení stěžovatel požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení právního zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 29. 7. 2015, čj.-33, výše uvedené žádosti stěžovatele zamítl a opětovně jej vyzval k doložení plné moci a k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě sedmi dnů. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 10. 8. 2015, lhůta pro předložení plné moci a zaplacení soudního poplatku tedy uplynula dne 17. 8. 2015.

[4] Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud kasační stížnost odmítne, nejsou-li splněny podmínky řízení (mj. zastoupení advokátem) a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

[5] Stěžovatel byl usnesením ze dne 29. 7. 2015 poučen, že nevyhoví-li výzvě k předložení plné moci, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost odmítne. Stejně tak byl stěžovatel poučen, že nezaplatí-li soudní poplatek, soud řízení o jeho kasační stížnosti zastaví. Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve lhůtě stanovené zdejším soudem nezaplatil soudní poplatek a vadu řízení spočívající v absenci obligatorního právního zastoupení neodstranil, ačkoli byl o důsledcích neodstranění této vady řádně poučen, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost odmítl.

[6] Stěžovatel na usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 7. 2015, čj.-33, reagoval pouze přípisem, kterým vznesl námitku zmatečnosti uvedeného usnesení. Stěžovatel namítal, že ve věci nerozhodoval zákonný soudce či že účastník neměl způsobilost být účastníkem řízení , resp. že ve věci byla porušena jeho ústavní a lidská práva. Předně je třeba podotknout, že v řízení o kasační stížnosti před Nejvyšší správním soudem nelze namítat zmatečnost jeho usnesení, tedy ani usnesení výše citovaného. Soudní řád správní takovou možnost neupravuje. Uvedenou námitkou se proto Nejvyšší správní soud nezabýval. Námitky stěžovatele jsou přitom zcela obecné a nelze z nich vyvodit žádné důsledky do projednávané věci.

[7] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s. věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, byl-li návrh (zde kasační stížnost) odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. srpna 2015

Daniela Zemanová předsedkyně senátu