10 As 12/2015-69

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 1. 2014, čj. MV-141459-5/VS-2013, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 1. 2015, čj. 22 A 98/2014-57,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu bylo prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě dne 26. 1. 2015 doručeno nečitelné podání žalobce označené jako kasační stížnost proti usnesení krajského soudu označenému v záhlaví, kterým krajský soud zastavil řízení o žalobě z důvodu nezaplacení soudního poplatku. Z kasační stížnosti žalobce (dále jen stěžovatel ) byla čitelná prakticky jen žádost o ustanovení advokáta.

Tuto žádost Nejvyšší správní soud zamítl usnesením ze dne 12. 2. 2015, čj.-44. V usnesení ze dne 12. 3. 2015, čj. 10 As 12/2015-58, pak zdejší konstatoval, že dle ustálené judikatury není nutno ve věci stěžovatele striktně trvat na zastoupení advokátem, neboť věc samotná se týká zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku a současně se nejedná o právně či skutkově složitou věc. Z těchto důvodů zdejší soud na povinném zastoupení netrval (k tomu srov. např. rozsudek NSS ze dne 13. 9. 2007, čj. 9 As 43/2007-77) a stěžovatele vyzval, aby svou kasační stížnost čitelně doplnil tak, aby byla projednatelná, k čemuž mu stanovil přiměřenou lhůtu jednoho týdne. Současně stěžovatele poučil o důsledcích nesplnění výzvy. Usnesení bylo stěžovateli prokazatelně doručeno dne 16. 3. 2015; lhůta k čitelnému doplnění důvodů kasační stížnosti marně uplynula dne 23. 3. 2015.

Nejvyšší správní soud dne 26. 2. 2015 obdržel stěžovatelovo (čitelné) podání, v němž stěžovatel žádá o vyloučení soudce Zdeňka Kühna. K tomu zdejší soud uvádí, že námitku podjatosti lze dle § 8 odst. 5 s. ř. s. uplatnit do jednoho týdne ode dne, kdy se účastník řízení o podjatosti dozvěděl; k později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Stěžovatel byl o složení senátu poučen přípisem ze dne 27. 1. 2015, čj.-13, který mu byl doručen 29. 1. 2015. Lhůta k uplatnění námitky podjatosti tak stěžovateli uplynula 5. 2. 2015 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.). Žádal-li stěžovatel o vyloučení soudce Zdeňka Kühna 26. 2. 2015, nemůže k ní Nejvyšší správní soud přihlížet z důvodu její opožděnosti.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud kasační stížnost odmítne, nejsou-li splněny podmínky řízení a tento nedostatek přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě, ani do dnešního dne důvody kasační stížnosti čitelně nedoplnil a v řízení tak nelze pokračovat, Nejvyšší správní soud kasační stížnosti stěžovatele odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, protože kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 26. března 2015

Zdeněk Kühn předseda senátu