10 As 110/2015-62

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Nejvyšší správní soud, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, proti usnesení žalovaného ze dne 20. 11. 2014, čj. 2 As 162/2014-50, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 3. 2015, čj. 30 A 27/2015-24,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í : [1] Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal ke Krajskému soudu v Brně (dále jen krajský soud ) žalobu proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2014, čj. 2 As 162/2014-50, jímž byl zamítnut jeho návrh na přerušení řízení o kasační stížnosti a řízení bylo zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku. Krajský soud žalobu usnesením ze dne 26. 3. 2015, čj. 30 A 27/2015-24, odmítl pro nepřípustnost [§ 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen s. ř. s. ].

[2] Stěžovatel podal proti tomuto usnesení dne 21. 5. 2015 kasační stížnost. Jeho následné žádosti ze dne 29. 6. 2015 o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 8. 7. 2015, čj.-47, zamítl. Současně stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku a doložení splnění podmínky dle § 105 odst. 2 s. ř. s. ve lhůtě 10 dnů. Stěžovateli byla výzva doručena dne 20. 7. 2015.

[3] Stěžovatel splnění podmínky zastoupení advokátem ve lhůtě stanovené nedoložil (stěžovatel nezaplatil ani soudní poplatek).

[4] Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] Stěžovatel v podání ze dne 30. 7. 2015 namítl zmatečnost usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 7. 2015, čj.-47, z důvodu rozhodování vyloučeným soudcem a přísedícím . K této námitce nemohlo být z důvodu její opožděnosti přihlédnuto (§ 8 odst. 5 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. srpna 2015 Zdeněk Kühn předseda senátu