10 As 11/2015-44

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci žalobce: WIND-Technology, a. s., se sídlem Tyršova 593, Kamenický Šenov, zast. Mgr. Jakubem Drábkem, advokátem se sídlem Oldřichova 299/23, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 65, Praha 10, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 8. 2010, č. j. 1376/530/10, 57323/ENV/10, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 9. 2014, č. j. 6 A 234/2010-64,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen stěžovatel ) včas podanou kasační stížností napadá v záhlaví označený rozsudek Městského soudu v Praze (dále jen městský soud ), kterým městský soud zamítl žalobu stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného 30. 8. 2010, č. j. 1376/530/10, 57323/ENV/10.

[2] V řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud nejprve ověřil splnění povinnosti uhradit soudní poplatek za kasační stížnost.

[3] Dle § 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), se soudní poplatky vybírají za řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků. Soudní poplatek za kasační stížnost činí podle položky 19 sazebníku poplatků tvořícího přílohu k zákonu o soudních poplatcích částku 5000 Kč.

[4] Dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost. U poplatku za řízení vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti a tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích]. Nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví (§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích). Dle § 9 odst. 3 citovaného zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

[5] Jelikož stěžovatel nezaplatil v dané věci soudní poplatek za kasační stížnost, Nejvyšší správní soud jej prostřednictvím právního zástupce, usnesením ze dne 18. 2. 2015, č. j.-37, vyzval, aby ve lhůtě sedmi dní od doručení zmíněného usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč. Zároveň byl stěžovatel poučen, že nebude-li soudní poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, soud řízení o kasační stížnosti zastaví. Stěžovatel byl dále poučen o tom, že řízení nebude zastaveno v případě, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by stěžovateli mohla vzniknout újma, jestliže stěžovatel ve stanovené lhůtě sdělí soudu okolnosti, které takové nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny dosud nemohl soudní poplatek zaplatit. Poučen byl rovněž o možnosti požádat o osvobození od soudních poplatků.

[6] Uvedené usnesení bylo právnímu zástupci stěžovatele doručeno dne 18. 2. 2015, lhůta pro zaplacení soudního poplatku tedy uplynula dne 25. 2. 2015.

[7] Na uvedené usnesení týkající se zaplacení soudního poplatku však stěžovatel žádným způsobem nereagoval.

[8] Vzhledem k tomu, že ani ke dni vydání tohoto usnesení nebyl požadovaný soudní poplatek stěžovatelem zaplacen, Nejvyšší správní soud dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti stěžovatele zastavil.

[9] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. března 2015

Daniela Zemanová předsedkyně senátu