10 As 109/2015-33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 7. 2014, čj. 30 A 45/2014-12, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 3. 2015, čj. 30 A 87/2014-19,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 21. 5. 2015 kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) proti shora uvedenému usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ), kterým byla odmítnuta žaloba stěžovatele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 7. 2014, čj. 30 A 45/2014-12. Tímto usnesením krajský soud odmítl žalobu stěžovatele proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2014, čj. 30 Cdp 4047/2013-231.

[2] V řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení. Podle ustanovení § 150 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v účinném znění (dále jen s. ř. s. ), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

[3] Vzhledem k tomu, že soudní poplatek za kasační stížnost nebyl zaplacen spolu s podáním kasační stížnosti, byl stěžovatel usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2015, čj.-23, vyzván, aby ve lhůtě sedmi dnů zaplatil soudní poplatek a předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 11. 6. 2015, lhůta pro předložení plné moci a zaplacení soudního poplatku tedy uplynula dne 18. 6. 2015.

[4] Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud kasační stížnost odmítne, nejsou-li splněny podmínky řízení (mj. zastoupení advokátem) a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

[5] Stěžovatel byl usnesením ze dne 28. 5. 2015 poučen, že nevyhoví-li výzvě k předložení plné moci, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost odmítne. Stejně tak byl stěžovatel poučen, že nezaplatí-li soudní poplatek, soud řízení o jeho kasační stížnosti zastaví. Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve lhůtě stanovené zdejším soudem nezaplatil soudní poplatek a vadu řízení spočívající v absenci obligatorního právního zastoupení neodstranil, ačkoli byl o důsledcích neodstranění této vady řádně poučen, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost odmítl.

[6] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s. věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, byl-li návrh (zde kasační stížnost) odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. června 2015

Daniela Zemanová předsedkyně senátu