10 As 1/2015-29

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci žalobců: a) Bc. L. R., a b) T. R., proti žalovanému: Český telekomunikační úřad, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, o žalobě na plnění ze smlouvy a o bezdůvodném obohacení, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 4. 12. 2014, č. j. 47 A 16/2014-8,

takto:

I. Kasační stížnost s e od m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobci (dále jen stěžovatelé ) včas podanou kasační stížností napadají v záhlaví označené usnesení Krajského soudu v Praze (dále jen krajský soud ), kterým krajský soud odmítl žalobu stěžovatelů proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu z důvodu, že se jedná o soukromoprávní spor.

[2] V řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení. Podle ustanovení § 150 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v účinném znění (dále jen s. ř. s. ), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

[3] Stěžovatelé podali oba žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení právního zástupce pro řízení o jejich kasační stížnosti. Tyto žádosti Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 22. 1. 2015, č. j.-23, zamítl a vyzval oba stěžovatele, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení uvedeného usnesení zaplatili soudní poplatek za kasační stížnost a ve stejné lhůtě předložili plnou moc udělenou jimi advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázali, že mají vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Usnesení bylo stěžovatelům doručeno do datových schránek dne 22. 1. 2015, lhůta pro předložení plné moci a zaplacení soudního poplatku tedy uplynula dne 29. 1. 2015.

[4] Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud kasační stížnost odmítne, nejsou-li splněny podmínky řízení (mj. zastoupení advokátem) a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

[5] Stěžovatelé byli usnesením ze dne 22. 1. 2015 poučeni, že nevyhoví-li výzvě k předložení plné moci, Nejvyšší správní soud jejich kasační stížnost odmítne. Stejně tak byli stěžovatelé poučeni, že nezaplatí-li soudní poplatek, soud řízení o jejich kasační stížnosti zastaví. Vzhledem k tomu, že stěžovatelé ve lhůtě stanovené zdejším soudem nezaplatili soudní poplatek a vadu řízení spočívající v absenci obligatorního právního zastoupení neodstranili, ačkoli byli o důsledcích neodstranění této vady řádně poučeni, Nejvyšší správní soud jejich kasační stížnost odmítl.

[6] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s. věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, byl-li návrh (zde kasační stížnost) odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. února 2015

Daniela Zemanová předsedkyně senátu