10 Afs 45/2015-36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci žalobce: S. N., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 8. 10. 2012, čj. 14572/12-1100-709857, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. 1. 2015, čj. 30 Af 136/2012-53,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 8. 10. 2012, čj. 14572/12-1100-709857.

[2] Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 8. 4. 2015, čj.-33 vyzval ke splnění podmínky dle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s., tj. aby doložil, že je v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, nebo že sám dosáhl vysokoškolského právnického vzdělání vyžadovaného pro výkon advokacie. K tomu mu stanovil lhůtu 10 dnů. Současně soud stěžovatele poučil o důsledcích nesplnění výzvy včetně možnosti požádat o ustanovení advokáta. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 10. 4. 2015 vhozením do schránky, lhůta tedy uplynula dne 20. 4. 2015.

[3] Stěžovatel ve stanovené lhůtě ani poté splnění této podmínky nedoložil a na výzvu soudu nijak nereagoval, Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., odmítl.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. dubna 2015

Daniela Zemanová předsedkyně senátu