10 Afs 237/2017-29

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Daniely Zemanové a Michaely Bejčkové v právní věci žalobkyně: DC Metalux s.r.o., se sídlem Družstevní 2330/17, Plzeň, zast. JUDr. Ladislavem Sádlíkem, advokátem se sídlem Holečkova 103/31, Praha 5, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 3. 2016, čj. 12509/16/5300-22441-711309, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 6. 2017, čj. 30 Af 23/2016-62,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni s e v r a c í soudní poplatek snížený o 20 % ve výši 4000 Kč, který jí bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobkyně JUDr. Ladislava Sádlíka, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) se kasační stížností ze dne 3. 8. 2017 domáhala zrušení rozsudku krajského soudu označeného v záhlaví. Podáním ze dne 6. 9. 2017 vzala stěžovatelka svou kasační stížnost výslovně a v plném rozsahu zpět.

Navrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 s. ř. s.). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Projev vůle, jímž byla kasační stížnost vzata zpět, je jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní bylo rozhodnuto, soud usnesením řízení zastavil podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Podle § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Vzhledem k tomu, že soud zastavil řízení v důsledku zpětvzetí kasační stížnosti před prvním jednáním, jsou podmínky tohoto ustanovení splněny. Proto soud rozhodl o vrácení soudního poplatku tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. září 2017 Zdeněk Kühn předseda senátu