10 Afs 203/2015-25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobkyně: Befacoal, s. r. o., se sídlem Sokolská 46/1795, Praha 2, zast. JUDr. Annou Horákovou, advokátkou se sídlem Žitná 47, Praha 1, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 2. 2015, čj. 4033/15/5200-20444-605186, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 8. 2015, čj. 3 Af 15/2015-81,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] V záhlaví označeným usnesením Městský soud v Praze zastavil řízení o žalobě, kterou se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 10. 2013. Městský soud totiž shledal, že žalobkyně ve stanovené lhůtě od doručení usnesení nezaplatila soudní poplatek za podání žaloby, přestože k tomu byla usnesením ze dne 3. 8. 2015, čj. 3 Af 15/2015-75 vyzvána. Toto usnesení bylo doručeno její zástupkyni dne 11. 8. 2015.

[2] Proti usnesení městského soudu podala žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) včasnou kasační stížnost. Namítla, že soudní poplatek za žalobu ve výši 3 000 Kč zaplatila před doručením usnesení o zastavení řízení, a to dne 31. 8. 2015. Městský soud proto nebyl oprávněn řízení zastavit. Proto navrhla, aby NSS usnesení městského soudu zrušil.

[3] Z předloženého spisu městského soudu Nejvyšší správní soud zjistil, že městský soud usnesením ze dne 5. 10. 2015, čj. 3 Af 15/2015-93, zrušil své kasační stížností napadené usnesení ze dne 28. 8. 2015, jímž řízení pro nezaplacení soudního poplatku původně zastavil. Městský soud totiž zjistil, že stěžovatelka soudní poplatek za žalobu ve výši 3 000 Kč zaplatila a na účet soudu byla tato částka připsána dne 1. 9. 2015. Přitom poukázal na § 9 odst. 7 větu první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle něhož usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci. Proto kasační stížností napadené usnesení městský soud dle cit. ustanovení zákona o soudních poplatcích zrušil.

[4] Nejvyšší správní soud se v této situaci zabýval otázkou, zda jsou v daném případě splněny podmínky řízení o kasační stížnosti.

[5] Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže nejsou splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný.

[6] Základní podmínkou přezkoumání zákonnosti usnesení městského soudu je nepochybně samotná existence tohoto usnesení. Stěžovatelka podala kasační stížnost v době, kdy toto pravomocné usnesení existovalo. Během kasačního řízení ovšem toto usnesení městský soud zrušil usnesením ze dne 5. 10. 2015, čj. 3 Af 15/2015-93 (dle potvrzení o doručení do datové schránky založených ve spise městského soudu toto usnesení nabylo právní moci dne 13. 10. 2015). Na základě této skutečnosti proto odpadl předmět kasační stížnosti. Zrušení tohoto usnesení tak představuje neodstranitelný nedostatek podmínky řízení o kasační stížnosti, který spočívá v neexistenci předmětu řízení (k tomu srov. usnesení NSS ze dne 13. 3. 2014, čj. 4 As 20/2014-22 nebo také ze dne 8. 8. 2013, čj. 2 As 43/2013-19).

[7] Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl postupem dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť před jeho rozhodnutím odpadly podmínky řízení o kasační stížnosti.

[8] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. října 2015

Zdeněk Kühn předseda senátu