10 Afs 202/2015-20

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci žalobce: F plus H, s. r. o., se sídlem Zborovská 856/49, Třebíč, proti žalovanému: Finanční úřad pro Kraj Vysočina, se sídlem Tolstého 2, Jihlava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 4. 2015, čj. 880158/15/2912-50521-703025, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 8. 2015, čj. 29 Af 52/2015-23,

takto:

I. Kasační stížnost se odm ítá .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 18. 9. 2015 kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) proti shora uvedenému usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ), kterým bylo z důvodu nezaplacení soudního poplatku zastaveno řízení o žalobě stěžovatele proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Kraj Vysočina ze dne 22. 4. 2015, čj. 880158/15/2912-50521-703025.

[2] V řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení. Podle ustanovení § 150 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v účinném znění (dále jen s. ř. s. ), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

[3] Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 6. 2015, čj. 1 As 196/2014-19 (dostupné na www.nssoud.cz), se povinnost platit soudní poplatek vztahuje i na kasační stížnost proti usnesení krajského soudu, jímž bylo řízení o žalobě zastaveno z důvodu nezaplacení soudního poplatku. Vzhledem k tomu, že soudní poplatek za kasační stížnost nebyl zaplacen spolu s podáním kasační stížnosti, byl stěžovatel usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 9. 2015, čj.-9, vyzván, aby ve lhůtě sedmi dnů zaplatil soudní poplatek a předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 1. 10. 2015, lhůta pro předložení plné moci a zaplacení soudního poplatku tedy uplynula dne 8. 10. 2015.

[4] Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud kasační stížnost odmítne, nejsou-li splněny podmínky řízení (mj. zastoupení advokátem) a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

[5] Stěžovatel byl usnesením ze dne 29. 9. 2015 poučen, že nevyhoví-li výzvě k předložení plné moci, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost odmítne. Stejně tak byl stěžovatel poučen, že nezaplatí-li soudní poplatek, soud řízení o jeho kasační stížnosti zastaví. Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve lhůtě stanovené zdejším soudem nezaplatil soudní poplatek a vadu řízení spočívající v absenci obligatorního právního zastoupení neodstranil, ačkoli byl o důsledcích neodstranění této vady řádně poučen, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost odmítl.

[6] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s. věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh (zde kasační stížnost) odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. října 2015

Daniela Zemanová předsedkyně senátu