10 Afs 193/2017-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: ROVOLOGISTIK CZ Group, SE, se sídlem Politických vězňů 912/10, Praha 1, zast. Mgr. Jiřím Kokešem, advokátem se sídlem Na Flusárně 168, Příbram, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 4. 2017, čj. 18692-2/2017-900000-304.1, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. 6. 2017, čj. 45 Af 12/2017-29,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni s e v r a c í soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobkyně Mgr. Jiřího Kokeše, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením označeným v záhlaví zastavil řízení o žalobě žalobkyně (stěžovatelky), protože ve stanovené lhůtě, která uplynula dnem 19. 6. 2017, nezaplatila soudní poplatek za podání žaloby. Proti tomuto usnesení podala stěžovatelka kasační stížnost s odkazem na § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Tvrdí, že splnila podmínky uvedeného ustanovení, tj. zaplatila soudní poplatek do doby, než usnesení o zastavení řízení nabylo právní moci (22. 6. 2017), a proto měl krajský soud své usnesení zrušit.

Nejvyšší správní soud si pro účely rozhodnutí ve věci vyžádal spis krajského soudu. V něm ověřil následující: krajský soud poté, co měl jednoznačně doloženo potvrzením ze své účtárny, že soudní poplatek za žalobu ve věci stěžovatelky byl připsán na účet krajského soudu 22. 6. 2017, své usnesení o zastavení řízení zrušil usnesením ze dne 4. 7. 2017, čj. 45 Af 12/2017-41, a nyní dále pokračuje v řízení o žalobě.

Z dosud uvedeného vyplývá, že usnesení, jehož zrušení se stěžovatelka domáhala, krajský soud již k jejímu prospěchu zrušil. Podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. V dané věci nastala situace předvídaná v právě citovaném ustanovení, neboť zrušením napadeného usnesení krajského soudu odpadl předmět řízení. Bez existence předmětu řízení nemůže soud ve věci kasační stížnosti jakkoliv věcně rozhodovat. Proto ji odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 a 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Podle § 10 odst. 3 věty třetí zákona o soudních poplatcích, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Proto soud vrátil soudní poplatek za podání kasační stížnosti žalobkyni tak, jak je uvedeno ve výroku III tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. července 2017

Daniela Zemanová předsedkyně senátu