10 Afs 190/2017-29

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudce Zdeňka Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobkyně: M. K., zast. Mgr. Michalem Žibřidem, DiS., advokátem se sídlem náměstí Tomáše Bati 424/2, Sezimovo Ústí, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 4. 2017, čj. 16848/17/5100-41455-711846, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 6. 2017, čj. 15 Af 55/2017-7,

takto:

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 7. 2017, čj. 10 Afs 190/2017-25, s e r u š í .

Odůvodnění:

[1] Dne 21. 6. 2017 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) směřující proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem.

[2] Nejvyšší správní soud stěžovatelku vyzval k zaplacení soudního poplatku usnesením ze dne 27. 6. 2017, čj.-9, přičemž jí k zaplacení určil lhůtu 7 dnů. Výzva byla zástupci stěžovatelky doručena dne 3. 7. 2017, lhůta pro zaplacení soudního poplatku uplynula v souladu s § 40 s. ř. s. dne 10. 7. 2017. Vzhledem k tomu, že ani ke dni vydání tohoto usnesení nebyl požadovaný soudní poplatek stěžovatelkou zaplacen, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. zastavil usnesením ze dne 13. 7. 2017.

[3] Nejvyšší správní soud následně zjistil, že stěžovatelka soudní poplatek dne 14. 7. 2017 zaplatila v plné výši, a to připsáním na účet NSS vedený u České národní banky.

[4] Usnesení, jímž NSS řízení v dané věci zastavil, nabylo právní moci dne 17. 7. 2017, kdy bylo doručeno zástupci stěžovatelky.

[5] Dle § 9 odst. 7, věty první, zákona o soudních poplatcích soud zruší usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku, je-li poplatek zaplacen dříve, než usnesení nabylo právní moci. NSS dospěl v rozsudku ze dne 17. 4. 2008, čj. 5 Afs 1/2007-172, k závěru, že rozhodnutí nabývá právní moci uplynutím posledního okamžiku dne, v němž bylo doručeno.

[6] Jelikož nastaly předpoklady pro postup podle § 9 odst. 7, věty první, zákona o soudních poplatcích, Nejvyšší správní soud vydané usnesení o zastavení řízení zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. července 2017

Daniela Zemanová v. r. předsedkyně senátu