10 Afs 162/2017-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Daniely Zemanové a Michaely Bejčkové v právní věci žalobkyně: Bio Oil Development GmbH, se sídlem Markthof 11, A-2294 Markthof, Rakousko, zast. JUDr. Ing. Ivanem Rottem, advokátem se sídlem Křížová 18, Brno, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 6. 2012, čj. 19583-2/2012-900000-302, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. 4. 2017, čj. 31 Af 120/2012-210,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) podala dne 29. 5. 2017 blanketní kasační stížnost proti shora označenému rozsudku krajského soudu. Zdejší soud vyzval stěžovatelku usnesením ze dne 8. 6. 2017, čj.-18, aby kasační stížnost ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnila o důvody a uvedla, co navrhuje. Zároveň jej poučila o následcích nevyhovění této výzvě.

[2] Podle § 106 odst. 3 věty první s. ř. s. [n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Usnesení bylo stěžovatelce prostřednictvím jejího zástupce doručeno dne 12. 6. 2017. Ve smyslu § 40 odst. 1 a 2 s. ř. s. uplynula lhůta k doplnění kasační stížnosti dne 12. 7. 2017. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka v zákonné lhůtě kasační stížnost nedoplnila a pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat, soud kasační stížnost podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[3] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. července 2017 Zdeněk Kühn předseda senátu